Obchodné podmienky

Článok I. Všeobecné ustanovenia

 1. Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti predávajúceho Ing. Lukáš Barč, Lipová 5, 053 11 Smižany, IČO 51210916 ( ďalej len “predávajúci) a kupujúceho ( ďalej len “kupujúci) pri kúpe tovaru ponúkaného predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke predávajúceho www.novejsa.sk a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.
 2. Kupujúcim sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá si elektronicky objedná tovar prostredníctvom elektronického obchodu na www.novejsa.sk.
 3. Elektronickou objednávkou sa rozumie vyplnený a odoslaný elektronický objednávkový formulár, ktorý musí obsahovať nasledovné údaje:
  1. Identifikáciu kupujúceho – meno a priezvisko, bydlisko, kontakt (e-mailovú adresu), prípadne telefónn číslo
  2. Veľkosť objednaného tovaru
  3. Množstvo objednaného tovaru
  4. Adresu miesta dodania tovaru, prípadne fakturačné údaje ak sú rozdielné od dodacích
 4. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je jej pravdivé a úplné vyplnenie.
 5. Odoslaná objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká potvrdením objednávky predávajúcim prostredníctvom e-mailu.
 6. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci záväzne potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, a že s nimi súhlasí. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky, taktiež i platnú cenu objednaného tovaru uvedenú na internetovej stránke.
 7. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

Článok II. Dodacie podmienky

 1. Za dodanie tovaru sa považuje jeho prevzatie kupujúcim.
 2. Objednaný tovar zasielame do 24 hodín odo dňa potvrdenia Vašej objednávky.
 3. Expedičné náklady:
  1. Za doručenie tovaru Slovenskou poštou a.s. si predavajúci účtuje sadzbu 1,50€. Pokiaľ je objednaný tovar na sklade bude Vám doručený do 2-3 pracovných dní.
  2. Objednaný tovar je možé vyzdvihnúť aj osobne počas štandardných otváracích hodín na odbernom mieste a to v reštaurácii Burger a Pivo na Zimnej 89 v Spiškej Novej Vsi.
  3. Doručenie tovaru v inej krajine ako SR je možné iba zvlášť po dohode.
 4. Zásielky, ktoré sú predávajúcemu vrátené ako nevyzdvihnuté, zašleme znovu len na vyžiadanie kupujúceho a kupujúci nesie náklady spojené s opakovaným dodaním v plnej výške.

Článok III. Platobné podmienky

 1. Po uskutočnení objednávky bude na Váš e-mail zaslané potvrdenie objednávky. Daňový doklad – faktúru Vám zašleme po prevzatí tovaru na e-mail, ktorý ste uviedli pri tvorbe objednávky.
 2. Platbu je možné uskutočniť dobierkou, alebo platbou prevodom na bankový účet predavajúceho
 3. Pri platbách na dobierku platíte za tovar až pri jeho preberaní.
 4. Pri platbe na bankový účet objednávky expedujeme po prijatí potvrdenia o úhrade plnej sumy, čo je hneď po vykonaní platby.
 5. Ceny uvedené na stránkach elektronického obchodu sú konečné.

Článok IV. Záruka a reklamácie

 1. Na dodávaný tovar je poskytovaná záruka 24 mesiacov.
 2. Kupujúci je povinný dodaný tovar prehliadnuť a bez zbytočného odkladu (najneskôr nasledujúci deň po jeho prevzatí) a informovať predávajúceho o zistených závadách. Neskoršie reklamácie zjavných závad nebudú predávajúcim uznané.
 3. Záručná lehota začína plynúť dňom dodania tovaru.
 4. Práva a povinnosti kupujúceho sa vo veciach neupravených týmito podmienkami riadia podľa Občianskeho zákonníka.
 5. Reklamáciu tovaru si môže kupujúci uplatniť odoslaním na adresu predávajúceho:
  Novejša.sk
  Ing. Lukáš Barč
  Lipová 5
  053 11 Smižany
 6. Pri údržbe a používaní tovaru je kupujúci povinný sa riadiť návodom na použitie, ktorý je súčasťou dodávaného tovaru. Zo záruky sú vyňaté chyby a poškodenia výrobku, ktoré vznikli nesprávnym zaobchádzaním, používaním alebo ošetrovaním výrobku.
 7. Pri reklamácii sa uplatňuje nasledovný postup:
  1. Kupujúci je povinný poškodený tovar zaslať predávajúcemu na adresu uvedenú v Článku IV. Záruka a reklamácie bod č. 5 týchto podmienok.
  2. Poštovné za pôvodnú dodávku sa nevracia.
  3. Ak kupujúci pri preberaní tovaru zistí, že obal dodaného tovaru je poškodený, nie je povinný tovar prevziať.
  4. Ak sa kupujúci rozhodne tovar aj napriek poškodeniu obalu prevziať, je povinný toto prevzatie potvrdiť zamestnancovi Slovenskej pošty a.s. až po skontrolovaní tovaru.
 8. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť reklamáciu, ak uvedené podmienky nebude považovať za splnené.

Článok V. Výmena tovaru

 1. Pokiaľ Vám výrobok nevyhovuje svojou veľkosťou, bude Vám zaslaný na výmenu výrobok inej veľkosti.
 2. Postup pri výmene:
  1. Kupujúci je povinný zaslať predávajúcemu výrobok mechanicky nepoškodený, čistý na kontaktnú adresu uvedenú v Článku IV. Záruka a reklamácie bod č. 5 týchto podmienok.
  2. Vymieňaný tovar odporúčame poslať doporučene (kvôli potvrdeniu o odoslaní).
 3. Za výmenu je predávajúci oprávnený účtovať poštovné a balné vo výške 1,50 EUR.
 4. Doklad/potvrdenie o zaslaní tovaru je kupujúci povinný uschovať.
 5. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť výmenu tovaru, ak uvedené podmienky nebudú splnené.

Článok VI. Vrátenie tovaru a vrátenie peňazí

 1. Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z. Z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (ďalej len “zákon”) v znení neskorších predpisov je spotrebiteľ oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. O odstúpení od zmluvy je kupujúci povinný predávajúceho informovať písomne a to formou e-mailu alebo listom.
 2. Ak predávajúci splnil informačné povinnosti podľa § 10 zákona dodatočne, spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa, keď predávajúci dodatočne splnil informačné povinnosti, najneskôr však do 3 mesiacov od prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby.
 3. Ak predávajúci nesplní informačné povinnosti podľa § 10 ani dodatočne, spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy do 3 mesiacov od prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby.
 4. Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší.
 5. Za každý vrátený tovar predávajúci vráti peniaze prevodom na účet kupujúceho do 30 dní od doručenia odstúpenia od zmluvy.
 6. V prípade vrátenia tovaru treťou osobou (napríklad obdarovaným) predávajúci vráti kúpnu cenu tovaru na účet kupujúceho.
 7. V prípade odstúpenia od zmluvy je kupujúci povinný zaslať predávajúcemu výrobok na adresu uvedenú v Článku IV. Záruka a reklamácie bod č. 5 týchto podmienok, podľa postupu uvedeného v bodoch 3 a 5 článku V. týchto podmienok.

Článok VII. Riešenie alternatívnych sporov

 1. Kupujúci má právo obrátiť sa na Predavajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predavajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že porušil jeho práva.
 2. Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „ARS“), ak Predavajúci na žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.
 3. Návrh podáva kupujúci príslušnému subjektu ARS; možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.
 4. Európska komisia na účely mimosúdneho riešenia sporov so spotrebiteľmi vyvinula platformu riešenia sporov online (RSO). Aj túto platformu môže spotrebiteľ využiť na riešenie svojich sporov, a to prostredníctvom odkazu http://ec.europa.eu/consumers/odr.
 5. V prípade akýchkoľveka problémov môže spotrebiteľ kontaktovať Predavajúceho povolenia na: moja@novejsa.sk.

Článok VIII. Ochrana osobných údajov

 1. Viac o ochrane osobných údajov sa dozviete tu www.novejsa.sk/ochrana-osobnych-udajov/

  Tieto podmienky sú platné od 25.11.2017

Predávajúci si vyhradzuje zmenu obchodných podmienok.